Junior Handling

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

OPEN SLOVAK CHAMPIONSHIP

Just reach up, don't give up, until you've touched the sky....

Úplne inak / Totally in other way

Komisia pre mládež a Junior Handling ÚKK podala v marci 2016 žiadosť o schválenie usporiadania podujatia pod názvom Otvorené majstrovstvá Slovenska v Junior handlingu. Po schválení Úniou kynologických klubov naše podujatie schválila i Slovenská kynologická jednota a vo februári 2017 popri Národnej výstave psov sa v Bratislave na Incheba Expo konali historicky prvé Otvorené majstrovstvá Slovenska v Junior Handlingu.
Dôvodom našej snahy bola túžba zorganizovať samostatné podujatie pre mladých vystavovateľov, ale inak. Inšpirovaní súťažou Šampión Šampiónov sme základy pravidiel postavili na posudzovaní viacerými porotcami, ktorí však v našom prípade zadávajú každému vystavovateľovi body podľa vlastného uváženia od 0 po 10 za jednotlivé časti a podobne ako v krasokorčuľovaní sa najvyšší a najnižší počet bodov škrtá. Okrem toho sme sa rozhodli zaradiť do súťaže i teoretickú časť, aby sme preskúšali vedomosti mladých vystavovateľov. Pretože nech si hovorí kto chce, čo chce, handleri musia ovládať i výstavné poriadky...

In march 2016 Youth and Junior Handling Comittee ÚKK asked about aproval of organisation of event called Open Slovak Championship in Junior handling. After aproval by the Union of cynological clubs was our event approved by Slovak kennel club as well. In February 2017 historically first Open Slovak Championship in junior handling was held in Bratislava, Incheba Expo within National Dog show.
Reason of our effort was our wish to organise a separate event for junior handlers, but other way. Inspired by Champion of Champions competition were basics of rules based on criticising of more honorary judges, who give points to each exhibitor accordingly 0-10 points for each part and very similar with figure-skating, they eliminitate the lowest and highest score and sum up the rest.
Except all of this we decided to add a theoretical part as well, to try knowledges of junior handlers, because it´s not important who says what about, handlers have to know show rules too....

Práve teraz / right now

je Tvoj čas zažiariť...
it´s Your time to shine...

Dovoľte nám zacitovať nádhernú pieseň od Avril Lavigne, Fly, ktorá je textom úzko spätá s vami, junior handleri...
Let us to cite beautifull song by Avril Lavigne, Fly, what is close connected by text with you, junior handlers...

Spread your wings, across the universe
It's your time to shine
There's a light inside all of us
Soon, you'll find that it's your time to fly

A little happy is all it ever takes
Somebody else just tell you that it's worth fighting
A single step becomes a leap a faith
That's when you realize just starting flying

TEŠÍME SA NA VÁS / LOOKING FORWARD

Komisia pre mládež a Junior Handling ÚKK
Všetky práva vyhradené 2018
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!